Xem Nhiều 4/2024 # * Điều Lệ Hội Chim Cảnh Đồng Xoài # Top 1 Yêu Thích

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hội chim cảnh Đồng Xoài – Bình Phước

Nhằm tạo sân chơi thống nhất cho các nghệ nhân trên địa bàn, Ban điều hành ban hành Điều lệ Hội chim cảnh Đồng Xoài – Bình Phước. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Những quy định chung

– Thống nhất đặt tên là Hội chim cảnh Đồng Xoài – Bình Phước

– Nơi sinh hoạt và dợt chim đặt tại địa điểm do Ban điều hành thông báo.

– Mục tiêu chung là: Tạo sân chơi lành mạnh, văn minh, văn hoá và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc chim cảnh.

Điều 2: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

– Điều lệ này quy định cụ thể nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội chim cảnh Đồng Xoài – Bình Phước.

Điều 3: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

– Vui chơi lành mạnh trên cơ sở chấp hành nghiêm những quy định của Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt .

– Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt đến mục tiêu chung đã đề ra.

Điều 4: Hội viên và đăng ký Hội viên

– Là công dân Việt có sở thích trong lĩnh vực chơi chim cảnh và có nhu cầu tham gia điều được đăng ký là Hội viên của Hội chim cảnh Đồng Xoài – Bình Phước.

– Sau khi đăng ký Hội viên theo mẫu và đóng góp quỹ hội theo quy định sẽ chính thức là Hội viên. Các nội dung đăng ký Hội viên gồm: Họ và tên, địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại di động, nhà riêng (nếu có)… theo mẫu quy định.

Điều 5: Cơ cấu tổ chức của Ban điều hành

– Ban điều hành lâm thời gồm 03 người (01 Hội trưởng và 02 Ủy viên) sẽ do các thành viên sáng lập đề cử và tạm thời điều hành hoạt động của Hội từ khi được đề cử đến khi tổ chức Đại hội và được các Hội viên bầu ra Ban điều hành mới.

– Nhiệm kỳ hoạt động của Ban điều hành là 02 năm.

– Đại hội toàn thể thành viên tổ chức 02 năm một lần vào các năm chẵn, lấy ngày truyền thống là Ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) làm ngày tổ chức Đại hội và tổ chức tổng kết hoạt động hàng năm.

– Ban điều hành được Đại hội toàn thể các thành viên bầu ra và có hiệu lực chính thức ngay sau khi Đại hội kết thúc. Thành viên Ban điều hành phải được ít nhất 50% số phiếu bầu hợp lệ từ các Hội viên dự Đại hội.

– Số lượng Ban điều hành là 05 người, bao gồm: 01 Hội trưởng, 01 Phó Hội trưởng và 03 Ủy viên. Các chức danh và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên sẽ do Ban điều hành thống nhất bầu ra và phân công, sau đó thông báo công khai, rộng rãi cho các thành viên.

– Nếu một trong những thành viên trong Ban điều hành không đủ năng lực và uy tín lãnh đạo, trên cơ sở đề nghị của trên 50% số thành viên Ban điều hành và trên 50% Hội viên chấp thuận thì sẽ bị bãi miễn nhiệm vụ trong Ban điều hành. Khi đó Ban điều hành sẽ tổ chức Đại hội bất thường để lấy phiếu bãi miễn và bầu bổ sung thành viên Ban điều hành.

Điều 6: Chương trình hoạt động

6.1. Tổ chức dợt chim từ 7g30 đến 10g00 vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần tại địa điểm do Ban điều hành thông báo cụ thể.

6.2. Tổ chức lập kế hoạch thi chim (chích chòe lửa, chích chòe than, chào mào, họa mi …) hàng năm, ít nhất bao gồm: 01 lần thi cấp tỉnh mở rộng và 02 lần thi nội bộ (trong phạm vi thị xã Đồng Xoài).

6.3. Tổ chức đoàn tham gia các Hội thi chim cảnh tại các địa phương lân cận theo danh sách đăng ký.

6.4. Tham quan học tập, về nguồn khi có nhu cầu và đề xuất từ các Hội viên.

Điều 7: Quy định về quỹ và sử dụng quỹ

7.1. Mỗi Hội viên khi đăng ký là Hội viên phải đồng ý tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ hoạt động của hội, gọi chung là quỹ hội. Mức đóng góp quỹ hội là 300.000 đồng/06 tháng hoặc 600.000 đồng/năm.

7.2. Những nội dung được sử dụng quỹ hội để chi là:

– Chi phí tổ chức các hội thi được quy định tại điểm 6.2, Điều 6 ở trên.

– Hỗ trợ tiền thuê xe cho đoàn tham gia các hội thi ở địa phương khác theo chi phí thực tế thuê xe nhưng không quá 1.000.000 đồng/lần đối với trong tỉnh và 3.000.000 đồng/lần đối với ngoài tỉnh.

7.3. Những nội dung không được phép sử dụng quỹ hội để chi là:

– Tổ chức liên hoan ăn uống ngoài những nội dung được quy định tại mục 7.2 ở trên.

– Các khoản chi phí không được các hội viên thống nhất thông qua.

Những khoản chi phí từ các nội dung này nếu có sẽ được Ban điều hành đứng ra vận động đóng góp, mức đóng góp tùy theo mỗi đợt hoạt động trên cơ sở những thành viên đăng ký.

Điều 8: Nghĩa vụ và quyền lợi của Hội viên

8.1. Các Hội viên có nghĩa vụ sau:

– Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ.

– Chấp hành sự điều hành và phân công của Ban điều hành.

– Tích cực tham gia hoạt động về mọi mặt của Hội, luôn lắng nghe và đóng góp ý kiến thẳng thắn vì mục đích xây dựng Hội.

– Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau chung tay xây dựng Hội phát triển ngày càng vững mạnh.

8.2. Các Hội viên có quyền lợi sau:

– Được tham gia bầu Ban điều hành tại các kỳ Đại hội, bỏ phiếu bãi miễn và bổ sung thành viên Ban điều hành nếu có.

– Được tham gia vào các hoạt động do Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

– Có cơ hội tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội, giao lưu … do Hội tổ chức.

– Được khen thưởng khi hoạt động tốt.

– Được giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Điều 9: Nghĩa vụ và quyền lợi của Ban điều hành

9.1. Ban điều hành ngoài nghĩa vụ của các Hội viên còn phải có các nghĩa vụ sau:

– Lập sổ theo dõi Hội viên, sổ theo dõi thu – chi quỹ hoạt động của Hội.

– Lập và quản lý BLOG của Hội trên mạng internet (khi có điều kiện).

– Lắng nghe ý kiến đóng góp của Hội viên từ đó có định hướng đúng đắn cho hoạt động cũng như sự phát triển của Hội.

– Có tinh thần trách nhiệm trong hoạt động của Hội.

– Lắng nghe và có biện pháp giúp đỡ kịp thời khi Hội viên gặp khó khăn.

– Gương mẫu trong hoạt động và các mặt khác.

9.2. Ban điều hành ngoài những quyền lợi của các Hội viên còn được hưởng những quyền lợi sau:

– Được đưa ra những kế hoạch và triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động không trái với quy định của Nhà nước và phù hợp với Điều lệ.

– Đề xuất với Đại hội danh sách Ban điều hành nhiệm kỳ mới.

– Xem xét và quyết định hình thức xử lý đối với các Hội viên vi phạm Điều lệ – Quyết định các nội dung thu – chi quỹ hoạt động của Hội, đảm bảo phù hợp với các quy định của Điều lệ .

– Lợi dụng thi đấu chim để cá độ hoặc có những hành động trái với các quy định của Nhà nước.

– Có những hành vi vô văn hóa như: nói tục, chửi thề, chia rẽ bè phái, phân biệt miệt thị người khác…

– Xuyên tạc, tuyên truyền không đúng về các hoạt động của Hội

– Các Hội viên vi phạm những điều cấm được quy định tại Điều 10 nêu trên sẽ bị Ban điều hành xem xét và có hình thức xử lý.

– Vi phạm lần đầu sẽ bị nhắc nhở, tái phạm sẽ bị khai trừ ra khỏi hội và không được bồi hoàn lại các khoản phí đã đóng góp.

– Một lần (06 tháng) mà không đóng góp quỹ hội theo quy định sẽ được nhắc nhở, nếu sau đó 01 ngày vẫn không đóng góp quỹ mà không có lý do chính đáng sẽ bị khai trừ ra khỏi hội và không được bồi hoàn lại các khoản phí đã đóng góp.

– Những trường hợp vi phạm khác sẽ do Ban điều hành họp xét và đưa ra mức xử lý phù hợp khi có sự thống nhất của trên 50% thành viên Ban điều hành.

Điều 12: Điều khoản thi thành

– Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

– Trường hợp quy định của nhà nước có những nội dung mà Điều lệ này không phù hợp thì đương nhiên những quy định đó không có hiệu lực và Ban điều hành đương nhiệm phải có trách nhiệm sửa đổi Điều lệ kịp thời.

– Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải do Ban điều hành đương nhiệm soạn thảo và ít nhất được trên 2/3 các Hội viên tán thành và được cấp thẩm quyền chấp thuận.

Bình Phước, ngày04tháng 9 năm 2011